Fibromyalgia a cvičenie

Fibromyalgia je charakterizovaná ako chronické ochorenie prejavujúce sa rozsiahlou bolesťou. Je možné zlepšiť symptómy fibromyalgie cvičením?Fibromyalgia
Fibromyalgia je charakterizovaná ako chronické ochorenie prejavujúce sa rozsiahlou bolesťou, únavou, eventuálne problémami so spánkom a depresiou. Fibromyalgia je charakterizovaná generalizovanými bolesťami. Samotný termín sa skladá zo slov fibra (vlákno), myos (sval), algos (bolesť). Za prvú zmienku o fibromyalgii je možné považovať prácu od Wiliama Goversoma. Ochorenie pomenoval fibrozitída. Prvú knihu vydal v roku 1915 Richard Llewelly. Pôvodne sa toto ochorenie považovalo za ochorenie muskuloskeletárneho systému, novšie hypotézy (Ebringer, Pimentell 2004, Wallace 2004) poukazujú aj na spojenie s gastrointersticiálnym systémom. Wolfe prevalenciu v populácii v roku 1995  definoval ako 2%.  McNalley  v roku 2006 udával prevalenciu  1,1% 


Diagnostika fibromyalgie
Problémom diagnostiky je to, že sa jedná o diagnózu, ktorá je založená na symptomatológii. To dáva priestor na rôzne diagnostické chyby a možné omyly pri stanovení správnej diagnózy. Ďalším možným problémom je absencia serologicky verifikovaných testov pre potvrdenie fibromyalgie, čo otvára možné skeptické špekulácie o tom, či je fibromyalgia reálne ochorenie. Absencia dôkazu ochorenia však neznamená absenciu reálneho ochorenia. Prvým základným diagnostickým bodom je trvanie bolesti, ktorá trvá viac ako tri mesiace. Za druhý diagnostický marker sa podľa ACR (American College of Rheumatology) považuje prítomnosť viac ako 11 z 18 tzv. tender points. V roku 1975 Dr. Harvey Moldofsky popísal výskyt týchto tender points. Tlak pri zisťovaní bolestivých tender points by sa mal pohybovať okolo 4kg. V roku 2010 sa mnoho expertov vyjadrilo, že nie je potrebná prítomnosť 11 tender points, ale ako základ diagnostiky treba považovať generalizovanú bolesť a prítomnosť ďalších sprievodných symptómov. Medzi ďalšie symptómy fibromyalgie môže patriť chronická únava, syndróm dráždivého čreva, postihnutie kognitívnych funkcií a ďalšie somatické symptómy (Wolfe 2010).


Príklady možných bolestivých bodov:
V mieste úponov suboccipitálnych svalov, v prednej rovine intertransverálnych priestorov C5-C7, v strede hornej hranice trapézov, na začiatku musculus supraspinatus nad spina scapulaev mediálnej čiare, na druhom rebre, presnejšie na kostochondrálnej junkcii, na laterálnom epikondyle humeru, gluteálne v horných vonkajších kvadrantoch, posteriórne od prominencia trochanterica, na veľkých trochanteroch, na kolene a ďalšie.


Bolesť
Najčastejším problémom, kvôli ktorému pacient vyhľadáva lekára je bolesť. Medzi najčastejšie príčiny bolesti patria vertebrogénne ochorenia, zápalové a degeneratívne ochorenia. Bolesť je v mnohých situáciách symbolom utrpenia. Bolesť možno definovať aj ako nepríjemnú senzorickú a emocionálnu skúsenosť. Problémom je objektivizovať bolesť z toho dôvodu, že sa jedná o subjektívny vnem. Ako pomôcka nám môže slúžiť vizuálna 10 stupňová analógová škála bolesti. Niektorí autori vyjadrujú názor, že postačujúca je aj 5 stupňová škála z toho dôvodu, že pacient aj tak nedokáže rozpoznať viac stupňov bolesti. Bolesť môže byť z hľadiska času akútna, ktorá je charakterizovaná zvýšeným srdcovej činnosti, zvýšením systolického objemu, zvýšením krvného tlaku, mydriázou alebo chronická, ktorá je charakterizovaná najmä dlhším časovým obdobím, eventuálne poruchami spánku, irritabilitou, poruchami apetítu, znížením tolerancie bolesti (Piják 1986). Medzi štruktúry sprostredkujúce bolesť patria nociceptory. Sú to receptory, ktoré nás informujú o poškodení štruktúry. Nociceptory môžu byť exteroreceptory aj interoreceptry. Problematiku nám upresňujú napríklad vertebroviscerálne a viscerovertebrálne vzťahy. Nocicepciu môžeme rozdeliť ešte na dva ďalšie procesy, a to transdukciu a transmisiu. Transdukcia vzniká na podklade pôsobenia škodlivých podnetov. Transmisia obsahuje prenos bolestivých podnetov cez dráhu bolesti do mozgu. Kaskáda uvoľňovania mediátorov sa zvykne v angličtine označovať ako inflammatory soup. Vo voľnom preklade zápalová polievka, podľa niektorých autorov zápalový guláš. Medzi najčastejšie zápalové mediatory patria: vazoaktívne amíny (histamín, serotonín, bradikinín) komplementový systém, C3b, C3a, C5a, zrážací systém (trombín, fibrín, plazmín, fibropeptidy), eikosanoidy (prostaglandíny PGE2, PGD2. PGI2), leukotriény (LTB4, LCT4, LTD4, LTE4, doštičky aktivujúci faktor (PAF), cytokíny (IL-1, IL-6, IL-8, TNF) (Ma 2006). TRP kanály zaraďujeme do skupiny transdukčných iónových kanálov. Ich úloha je najmä v prežití organizmu (dotyk, bolesť, osmolarita, teplota, chuť). Tieto kanály sú zodpovedné za vznik akčného potenciálu. ktorý nesie nociceptívnu informáciu. TRP receptory zohrávajú dôležitú funkciu v nocicepcii a v nastavení prahu bolesti. V súčasnosti rozoznávame asi 30 rozličných kanálov rozdelených do šiestich skupín, a to TRPC, TRPV, TRPM, TRPML, TRPP, TRPA. Pri vnímaní zápalu je kľúčovým receptorom TRPV1 (Szallasi 2007). Nachádza sa aj na vláknach typu C. Aktivovať ho môže kapsaicín, acidóza, napätie. Nemyelizované vlákna typu C tvoria okolo 70% všetkých nervových vlákien, ktoré sa nachádzajú v zadných koreňoch miechy. Časť týchto vlákien je zodpovedná za sprostredkovanie tzv. neurogénneho zápalu (Piják 1986).


Cvičenie a  fibromyalgia
Pleiotropný benefit cvičenia pre široké spektrum patologických aktivít je dobre podložený. Podľa niektorých štúdií má primerané cvičenie dobrý vplyv na symptomatológiu fibromyalgie (Bjersing 2013). O tom, aké je primerané cvičenie pre pacienta sa dá veľmi dlho diskutovať. Podstatné je nikdy nezabudnúť zohľadniť individuálny faktor vzhľadom na náročnosť symptomatologického prejavu fibromyalgie. Bush et. al  (2007) analyzovala  efekt cvičenia na fibromyalgiu z pohľadu kardiovaskulárnych funkcii, posilnenia svalov alebo  globálneho subjektívneho pocitu zlepšenia a zníženia symptomatológie. Pri analýze využili štúdie z databáz ako: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, SportDiscus, PubMed, PEDro a the Cochrane Central Register for Controlled Trials (CENTRAL). Analýza zahŕňala  2276 pacientov, ktorí boli zahrnutí celkom do 34 štúdii. 1264 pacientov absolvovalo intervenciu v podobe cvičenia. Autori došli k záveru, že aeróbne cvičenie  má pozitívny benefit  na fyzickú kapacitu a symptómy fibromyalgie a to, že primeraný aeróbny tréning  počas 12  týždňov zlepšuje  subjektívny  pocit pacientov (ang. well being) a fyzické funkcie.  Efekt na tender pointy autori uvádzajú malý alebo bez rozdielu.  Posilňovací tréning počas 12 týždňov môže dôjsť k zlepšeniu algického prejavu fibromyalgie, tender pointov a depresie a k veľkému  zlepšeniu pocitu pacientov (aeróbne cvičenie bolo robené 20 minút denne,  2x-3x do týždňa, posilňovacie cvičenia boli robené 2x-3x do týždňa.  Podľa autorov štúdie predstavuje cvičenie pre pacientov s fibromyalgiou bezpečnú terapeutickú voľbu. Autori ďalej uvádzajú, že pokiaľ cvičenie  zvyšuje symptomatológiu, tak sa má pokračovať s cvičením až po zlepšení symptomatologického prejavu pacientov. Autori, sami poznamenali, že analýza nezahrňovala individuálny faktor. Potrebné je počítať s rôznorodou symptomatologickou variabilnosťou  prejavu pacientov s fibromyalgiou. Podľa autorov štúdie  pacienti, ktorí absolvovali  posilňovacie cvičenie v porovnaní s pacientami, ktorí necvičili sa zlepšili o 7 bodov v škále dobrého stavu (ang. well being). Škála bola vyhodnocovaná od 0 do 100. Zlepšili abilitu o 2.8 ml/kg pri meraní treadmilom, Znížili prah bolesti pri aplikácii na tender pointy o 0.23 kgs/cm2,  U pacientov došlo k zlepšeniu o 1,3 na vizuálnej analógovej škále bolesti. Pri posilňovacích cvičeniach sa pacienti zlepšili v porovnaní s tými čo necvičili o 49 bodov v pocite bolesti  na škále 0 do 100.  Zlepšili celkový pocit zdravia  o 41 bodov na škále od 0 do 100. Počet tender pointov sa zmenšil o 2.  Táto štúdia si však podľa autorov vyžaduje lepšie metodologické prevedenie.


použité zdroje:

Busch AJ, Barber KA, Overend TJ, Peloso PMJ, Schachter CL. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane

Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD003786. DOI: 10.1002/14651858.CD003786.pub2.


Ebringer, A. Dostupné na internete:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebringer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8835505

 

Ebringer, A. - Rashid - Tiwana - Wilson. 2007. A possible link between Crohn's disease and ankylosing spondylitis via Klebsiella infections. Clin Rheumatol. Mar;26(3):289-97. Epub 2006 Aug 29. Dostupné na internete:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16941202


Ma, C. – Greenquist, K.W. – Lamotte, R.H. 2006. Inflammatory mediators enhance the excitability of chronically compressed dorsal root ganglion neurons. J Neurophysiol. Apr;95(4):2098-107. Dostupné na internete:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16381809


Pimentel, M. - Wallace, D. -  Hallegua, D. - Chow, E. - Kong, Y. - Park, S. -  Lin, H. C. 2004. A link between irritable bowel syndrome and fibromyalgia may be related to findings on lactulose breath testing. Annals of rheumatic disease. Dostupné na internete:

http://ard.bmj.com/content/63/4/450.full


Piják, M.R, 1986. Neurofyziologické mechanizmy bolesti a analgézy. Nové poznatky
v rehabilitácii II. Indexné číslo 49 561.


Szallasi - Daniel N. Cortright - Charles A. Blum - Samer R. Eid. 2007. The vanilloid receptor TRPV1: 10 years from channel cloning to antagonist proof-of-concept. Nature Reviews Drug Discovery 6, 357-372. Dostupné na internete:

http://www.nature.com/nrd/journal/v6/n5/full/nrd2280.html


Wallace, D.J. – Hallegua, D.S. 2004. Fibromyalgia: the gastrointestinal link. Curr Pain Headache Rep. 8(5):364-8. Dostupné na internete:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15361320


Wolfe F - et al.. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthritis Care Res (Hoboken). Dostupné na internete:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20461783

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Je darčekový poukaz dobrý darček pod stromček?

Najkrajšia vec na vzdelaní je tá, že nám ho nikto nemôže vziať, nemusíme si ho poistiť a zdokonaľovaním získa na cene!

Čím ma šokoval Mulligan koncept?

Povedal, že tento kurz by sme mali začať organizovať, pretože je skvelý. Tak sme sa pustili do práce...

Ako použiť strečing správne, aby nezabil vaše výsledky?

Strečing vo fyziotréningu – dokážete využiť jeho potenciál?

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Diskusia k článku