Ketogénna strava a ochorenia

Ketogénna strava je strava s vysokým obsahom tukov, nízkym obsahom sacharidov a bielkovín. Dokáže ketóza pomôcť pri liečbe niektorých typov ochorení ?

Zverejnené 11.12.2016, 19:19

Ketogénna strava a ochorenia

Ketogénna strava je strava s vysokým obsahom tukov, nízkym obsahom sacharidov a bielkovín. Ketóza, napodobňuje stav hladovania. V ketóze telo používa ako hlavný zdroj tkzv. ketolátky (kyselina beta-hydroxymaslová, acetoacetát,  acetón). Treba však poznamenať, že kyselina beta-hydroxymaslová patrí svojou štruktúrou medzi karboxylové kyseliny. Nízkosacharidová strava (low carb) ešte nemusí byť ketogénna. Rozdiel medzi nízkosacharidovou stravou  a ketogénnou je v tom, že sa telo nachádza v nutričnej ketóze , ktorá sa dosiahne výraznou reštrikciou sacharidov a bielkovín. Za bežných podmienok je hodnota ketolátok nízka, približne <0,1 mmol/l (Paoli 2013). Meria sa kyselina beta-hydroxy maslová. Nutričná ketóza je charakterizovaná vzostupom koncentrácie kyseliny beta hydroxymaslovej nad 0,1 mmol/l. Ketogenéza sa odohráva v pečeni, za podmienok v ktorých dochádza k oxidácii mastných kyselín. Za normálnych okolností sú ketolátky dôležitým substrátom pre periférne tkanivá. Pri dlhodobom hladovaní sa ketolátky stávajú dôležitým substrátom pre mozog. Hlavnú úlohu v riadení ketózy má glukagón a nie inzulín. Glukagón riadi glukoneogenézu a ketózu.  

Medzi absolútne kontraindikácie ketogénnej stravy patria poruchy- β  oxidácie mastných kyselín, deficit pyruvát karboxylázy, primárna deficienca karnitinu, deficit karnitin palmitoyl transferázy I a II, deficit karnitin translokázy. 


 

Terapeutické využitie ketózy                         .
Vplyv zdravej stravy na priebeh ochorení je jednoznačný. Treba však myslieť na individuálnosť každého človeka, to čo vyhovuje jednému, nemusí druhému. Pekným príkladom individuality sú problematiky ako polymorfizmus diploidného génu pre slinnú amylázu, histokompatibilný antigén HLAB27, histamínová intolerancia, intolerancia FODMAP's, laktózová intolerancia...
Tradičná čínska medicína, homeopatia, Ayurvéda sa snažia človeka vnímať komplexne a individualizovať prístup ku každému zvlášť. Aj keď nepatrím medzi zástancov týchto alternatívnych smerov, som za individuálny prístup u každého pacienta. Individuálny prístup je to pekné, čo hovorí o tom, že každému človeku vyhovuje niečo iné a pokiaľ sa jedná o výživu, tak to platí dvojnásobne. Vedeli to už pionieri personalizovaného prístupu ako napríklad Weston Price, Wolfgang Lutz, Chris Masterjohn, Richard Bernstein ale aj náš  slovenský MUDr. Michal Piják.

Ochorení pri ktorých je možné aplikovať ketogénnu stravu je mnoho. Jednoznačne rozlíšiť či je vplyv daný práve ketózou alebo len konzumáciou prirodzenejšiej stravy je v mnohých prípadoch náročné. Podstatné je vedieť, že efekt môže mať taký druh stravovania ale aj iný. Preto je podstatné viesť diskusiu serióznym spôsobom. 

Diabetes mellitus I. a II.

Často skloňovaním spojením je práve spojenie diabetes mellitus a ketózy ale aj nízkosacharidovej stravy (low carb).  Analýza (Ajala 2013) naznačuje benefity pri kontrole glykémie. Je prirodzené, že pokiaľ sa hlavným zdrojom energie stanú tuky, tak klesá potreba inzulínu a zlepšujú sa hodnoty glykémie. Pacienti môžu dobre prospievať v ketóze ale aj mimo ketózy. Môže fungovať viacero modelov.  Dôležité sú aj ďalšie problematiky ako fyzická aktivita pacienta. Konzumácia správnej výživy má pre diabetes rozhodujúci význam. Efekt ketózy pri liečbe DM II môže byť daný práve v tom, že inzulín primárne neriadi metabolizmus. Preto ho telo nepotrebuje dodávať vo vyšších dávkach externe. Samozrejme sú ďalšie podstatné problematiky ako poškodenie beta buniek pankreasu, ktoré sú podstatné aj pri vyhodnocovaní efektu liečby pre DM. Viac o problematike DM a výživy od MUDr. Hanky Krejčí.

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými epileptickými záchvatmi. Liečba je predovšetkým farmakologická. Pri liečbe sa využívajú antiepileptiká. Výber antiepileptika závisí od formy záchvatov ale predovšetkým od formy epilepsie. Epilepsia je jedno z prvých ochorení kde sa začala ketogenná strava aplikovať. Terapeutické opodstatnenie je dobre podložené štúdiami (Lefevre 2003, Kenne 2006,  Munhyang 2012, Neal 2008, , Hemingway 2001....)

Deficit GLUT1 sa typicky prejavuje ako epileptická encefalopatia.  U väčšiny pacientov sa objaví do jedného roka. GLUT1 je membránový glykolyzovaný proteín, ktorý zaisťuje prívod glukózy cez membrány mozgových kapilár. Ketogénna strava je uznaná ako lege artis liečba (Munhyang 2012).

Deficit pyruvátdehydrogenázy je ďalším ochorením kde je možné použiť ketogénnu stravu (Munhyang 2012). Najbežnejšími prejavmi deficitu PHDC sú svalová hypotónia, kŕče, ataxia.

Ďalšími ochoreniami diskutovanými v lekárskej komunite s aplikáciou ketogénnej stravy sú Alzhaimerova choroba a Parkinsonova choroba. Možných mechanizmov vysvetľujúcich vplyv ketózy je viacero. Pri Alzhaimerovej chorobe bola testovaná ketogénna zlúčenina AC-1202  (Henderson 2009).  Štúdia bola randomizovaná dvojito zaslepená. AC-1202 je forma mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (MCT). Podľa štúdie AC-1202 rapídne zvyšoval koncentráciu ketónov a zlepšoval symptomatológiu podľa ADAS-Cog skóre. Efekt bol výraznejší v skupine s APOE4 (-) (apoliproteín E).

Ketogénna strava môže eventuálne predstavovať benefity pri liečbe syndrómu dráždivého čreva a syndrómu bakteriálneho prerastania (SIBO). Pod pojmom dráždivé črevo rozumieme široké spektrum gastrointersticiálnych porúch prejavujúcich sa ako hnačka, zápcha, časté stolice, nadúvanie, plynatosť. Syndróm bakteriálneho prerastania sa môže prejaviť rovnako. Preto je podstatná diferenciálna diagnóza. Syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO) je spojený s intoleranciou FODMAP’s (Mansueto 2015). FODMAP je akronym pre fermentovateľné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly. Ketogénna strava je prirodzene nízka v obsahu FODMAP's za predpokladu, že to človek nepreháňa s konzumáciou oligosacharidov ako napríklad cesnak a iné potraviny s vysokým obsahom FODMAPs.

Syndróm polycystických ovarií je jednou z najčastejších endokrinopatológií. Je to syndróm so širokým spektrom fenotypických manifestácii ako napríklad zastavenie ovulácie, chýbanie menštruácie, neplodnosť. Ako príčina je často uvádzaná nerovnováha medzi estrogénmi, testosterónom, luteinizačným hormónom a folikuly stimulujúcim hormónom. Na klinický efekt ketogénnej stravy je tak isto poukázané štúdiou (Mavropoulos 2005).

NAFLD (nealkoholické stukovatenie pečene)  je charakterizované abnormálnym zvýšením tuku v hepatocytoch. Ide o najčastejšiu metabolickú poruchu pečene. Nealkoholické stukovatenie pečene je asociované s metabolickým syndrómom. Mnoho autorov zaraďuje steatózu do metabolického syndrómu. Benefity ketogénnej stravy potvrdzujú niektoré štúdie (Perez-Guisado  2011)

Skleróza multiplex alebo roztrúsená mozgovo miechová skleróza  je chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Predpokladá sa autoimunitné poškodenie myelínu, ktoré vedie k demyelinizáci. Najväčším propagátorom využitia je Tarry Wahls, ktorá sa vďaka ketogénnej diéte dostala do remisie tohto závažného ochorenia. Chýbajú však RCT štúdie potvrdzujúce efekt.

Amyotrofická laterálna skleróza je tiež známa ako Lou Gehrigova choroba. Je to progresívne smrteľné neurodegeneratívne ochorenie mozgu. Rozlišujú sa tri formy ALS, a to familiárna, sporadická a guamská. Medzi príznaky amyotrofickej laterálnej sklerózy patrí zvýšená svalová slabosť, zvlášť v rukách a nohách, postihnutie dýchania, postihnutie reči. Prevalencia sa pohybuje cca 1: 50 000. Kauzálna liečba neexistuje, predpisujú sa lieky na zmiernenie symptomatológie. Na základe štúdií na myšacích modeloch (Zhong 2006) môže ketogenná strava predstavovať benefit. Samozrejme sú potrebné ďalšie štúdie na ľuďoch.  

Ankylozujúca spondylitída (M. Bechterev) je chronické zápalové reumatologické ochorenie, ktoré postihuje prevažne axiálny skelet. Patrí do skupiny séronegatívnych spondylartropatií. Najčastejšia je asociácia s histokompatibilným antigénom HLAB27. Vo väčšej miere sa toto ochorenie prejavuje u mužov ako u žien, a to najmä medzi 20. a 30. rokom života. Spôsobuje typickú svalovú stuhnutosť a bolesť. Najčastejšie postihuje sakroiliakálny kĺb, nemusí to však byť pravidlom. Ketogenná strava môže eventuálne predstavovať benefit pre pacientov s ankylozujúcou spondylitídou (Ebringer). Avšak benefit nemusí byť daný priamo ketózou ale len redukciou škrobu na čo som sa snažil poukázať v predchadzajúcom článku.  Podobne diskutovaný je aj efekt pri reumatoídnej artritíde a fibromyalgii ale o tom až inokedy.

Publikované sú ojedinelé kazuistiky, ktoré  poukazujú na benefit pri liečbe psychiatrických ochorení (Phelps 2013, El-Mallakh 2001, Kraft 2009). Medzi ochorenia kde je potencionálne možné využiť terapeutické účinky, patrí bipolárna porucha, schizofrénia. Bipolárna porucha je závažne duševné ochorenie, ktoré je charakterizované častým chronickým výkyvom nálad. Je charakterizované obdobím depresie s výmenou s obdobím mánie. Symptomatológia je odlišná u každého pacienta. Schizofrénia v preklade z gréčtiny znamená rozdelená myseľ. Je veľmi problematické si predstaviť čo pacient s daným ochorením zažíva. Preto nikdy nezabúdať pokoru voči ochoreniam ale aj samotným pacientom. Medzi pestrú symptomatológiu môže patriť počutie vlastných myšlienok, halucinačné hlasy,  trvalé bludy, pretrvávajúce halucinácie v akejkoľvek forme, negatívne nálady. Treba poznamenať, že na ojedinelých kazuistikách sa nedá robiť globálne odporúčanie ale ojedinelé kazuistiky nás môžu podmieniť k výskumu v danej oblasti. Absencia dôkazu účinku neznamená absenciu efektu. Samozrejme, žijeme v dobe medicíny založenej na dôkazoch, preto by každá  štúdia o účinkoch ketózy mala spĺnať prirodzený štandart. 

Migréna predstavuje záchvátovité bolesti hlavy. Di Lorenzo (2015) poukázal na zníženie počtu atakov pacientov v ketóze.

Zaujímavé  je pripomenúť prácu Dr. Seyfrieda. Ketogénna diéta môže predstavovať možnú doplnkovú liečbu pri určitých nádoroch (Seyfried 2012, Seyfried 2008, Maroon 2013, Zhou 2007). Na druhej strane sú tu štúdie na ľudoch, ktoré nepreukázali významný efekt (Rieger 2014). Podľa Dr. Seyfrieda má byť príjem v ketóze hypokalorický. K podrobnejšiemu vyjadrovaniu k problematike sú potrebné štúdie s kvalitnejším RCT prevedením. 

Diskutované sú samozrejme aj ďalšie ochorenia  ako napr. akné (Paoli 2012), psoriáza (Castaldo 2016), nešpecifické črevné zápaly. chronický únavový syndróm (Craig 2015). Ketogénna strava môže ale samozrejme aj nemusí mať efekt pri rôznych ochoreniach a tento fakt sa nedá ignorovať. Preto považujem za podstatné otváranie diskusií k tejto problematike. 

Ketogénna diéta sa stáva modernou ako diéta na chudnutie. Často je propagovaná ako vysoko bielkovinová diéta, čo je samozrejme nezmysel. Vysoký príjem by narušil nutričnú ketózu. Dokonca sa nájdu ľudia, ktorí tvrdia, že každý človek by sa mal stravovať ketogénnou stravou. Čo je pre veľkú časť ľudí zbytočný extrém. Na druhej strane sú ľudia, ktorým sa na takejto strave darí. Nedá sa však globalizovať na základe malej skupiny ľudí hlavne pokiaľ dlho trvajúci efekt je otázny. Veľkej časti populácie postačí na zlepšenie zdravotného stavu konzumovať prirodzenú, nerafinovanú stravu. Ketogénna diéta môže spôsobiť relatívne nežiaduce účinky.  Ďalším extrémom je zosmiešňovanie a bagatelizovanie účinkov ketogénnej stravy. Podstatné je, že neexistuje jeden druh stravovania ktorý vyhovuje každému. Avšak liečba ochorení patri do rúk naozaj kvalifikovaných lekárov. 

Použité zdroje:
 

Ajala O,  English P,  Pinkney Y  Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes1–3 http://m.ajcn.nutrition.org/content/97/3/505.full.pdf


El-Mallakh RS,  Paskitti ME  2001 The ketogenic diet may have mood-stabilizing properties.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11918434


Ebringer A1, Wilson C.
The use of a low starch diet in the treatment of patients suffering from ankylosing spondylitis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8835506

Castaldo G1Galdo G2Rotondi Aufiero F2Cereda E3.
Very low-calorie ketogenic diet may allow restoring response to systemic therapy in relapsing plaque 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559897


C. Di Lorenzoa , G. Coppolab , G. Siriannic , G. Di Lorenzod , M. Bracagliae , D. Di Lenolae , A. Siracusanod , P. Rossif,g and F. Pierellih Migraine improvement during short lasting ketogenesis: a proof-ofconcept study https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25156013
 

Craig C1. 2015 Mitoprotective dietary approaches for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Caloric restriction, fasting, and ketogenic diets. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26315446


Keene 2006 A systematic review of the use of the ketogenic diet in childhood epilepsy

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16814077


Hemingway C, Freeman JM, Pillas DJ, Pyzik PL. The ketogenic diet: a 3- to 6-year follow-up of 150 children enrolled prospectivehttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11581442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19664276

Henderson ST1Vogel JLBarr LJGarvin FJones JJCostantini LC. 2009  Study of the ketogenic agent AC-1202 in mild to moderate Alzheimer's disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial.

Kraft BD,  Westmann EC Schizophrenia, gluten, and low-carbohydrate, ketogenic diets: a case report and review of the literature

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652467/                                                                


Lefevre F, Aronson N. 2000 Ketogenic diet for the treatment of refractory epilepsy in children: A systematic review of efficacy

Joaquín Pérez-Guisado and Andrés Muñoz-Serrano. Journal of Medicinal Food. July 2011, 14(7-8): 677-680. doi:10.1089/jmf.2011.0075.


Mavropoulos JC, Yancy WS,  Hepbur n J,  Westman EC 2005 The effects of a low-carbohydrate, ketogenic diet on the polycystic ovary syndrome: a pilot study.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16359551


Pérez-Guisado J1Muñoz-Serrano A. 2011 The effect of the Spanish Ketogenic Mediterranean Diet on nonalcoholic fatty liver disease: a pilot study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21688989


Mansueto P, Seidita A, D'Alcamo A, Carroccio A. 2015 Role of FODMAPs in Patients With Irritable Bowel Syndrome.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694210


Munhyang LEE, 2012 The use of ketogenic diet in special situations: expanding use in intractable epilepsy and other neurologic disorders

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3454573/


Paoli AGrimaldi KToniolo LCanato MBianco AFratter A
Nutrition and acne: therapeutic potential of ketogenic diets. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22327146


Rieger Johannes 2014,  Oliver Bähr , Gabriele D. Maurer ,  Elke Hattingen , Kea Franz . Daniel Brucker ,  Stefan Walenta ,Ulrike Kämmerer , Johannes F. Coy ,  Michael Weller ,  Joachim P. Steinbach ERGO: A pilot study of ketogenic diet in recurrent glioblastoma.

https://www.spandidos-publications.com/ijo/44/6/1843


Neal EG a kolektív 2008  The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(08)70092-9/abstract


Phelps JR,  Siemers SV,  El-Mallakh RS. 2013  The ketogenic diet for type II bipolar disorder.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23030231


Piják.MR

https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/?fref=tshttps://www.facebook.com/MichalPijakMDIntegrativeHepatology/?fref=ts
https://www.facebook.com/Michal-Pij%C3%A1k-MD-Anticancer-Ketogenic-Diet-536629846349606/?fref=ts
https://www.facebook.com/MichalPijakMDFoodAllergySensitivityAndIntolerance/?fref=ts


Seyfried TN, Marsh J, Shelton LM, Huysentruyt LC, Mukherjee P.  2012  Is the restricted ketogenic diet a viable alternative to the standard of care for managing malignant brain cancer?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21885251


Seyfried TN, Kiebish M, Mukherjee P, Marsh J. 2008 Targeting energy metabolism in brain cancer with calorically restricted ketogenic diets.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19049606

 

Zhong Zhao,  Dale J Lange,  Andrei Voustianiouk,  Donal MacGrogan,  Lap Ho,  Jason Suh,  Nelson Humala, Meenakshisundaram Thiyagarajan,  Jun Wang,  and Giulio M Pasine2006 A ketogenic diet as a potential novel therapeutic intervention in amyotrophic lateral sclerosis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1488864/


Diskusia k článku

Podobné články