Tri vzťahy medzi Gluteus Maximus a Psoas Major

Gluteus Maximus a Psoas Major sú dva často preberané svaly. V tomto článku nájdete tri vzťahy, ktoré vám môžu pomôcť v následnom tréningu či rehabilitácií.Kontralaterálna reciprocita je pojem, ktorý veľmi dobre vystihuje ľudský pohyb. Boli sme stvorení recipročne pohybovať končatinami do kríža, či už je to chôdza, beh, plazenie, šplhanie atď… Psoas Major (PMj) a Gluteus Maximus  (GMax) do toho majú čo povedať, keďže sú jadrom a hnacím motorom nášho pohybu. Prečo sú ale tak dôležité svaly chápané v rozdielnom ponímaní? Prečo keď fyzioterapeut počuje slovo „iliopsoas“, tak sa zhrozí a opačne, pri slove „gluteus“ mu hneď napadne posilňovanie, drilovanie a iné? V drvivej väčšine je pravdou, že PMj býva v napätí a vidíme predsunuté držanie tela a anteverziu panvy bilaterálne. Ak je skrátenie unilaterálne, tak dolná končatina sa skracuje a rotuje von. S opačným extrémom kedy je Psoas naopak v predĺženom stave sa môžeme stretnúť tiež, i keď v odbornej verejnosti ani literatúre sa toľko o tom nehovorí. Preto sa v tomto článku budem snažiť o to, aby som ukázal tieto dva svaly trošku v inom ponímaní a vysvetlíme si to na 3 vzťahoch, v akých medzi sebou „spolupracujú“.

Aké sú funkcie svalu Psoas Major?

Podľa môjho názoru, nech si každý hovorí čo chce, najhlavnejšou funkciou Psoasu je flexia bedra. Ak flektujeme bedro, agonistom je PMj a tento pohyb robíme deň čo deň. Ak je punctum fixum na proximálnom úpone a punctum mobile na stehne, bude sval vykonávať prednoženie, naopak ak bude fixovaný dolný koniec svalu svojím úponom na malý trochanter, potom sval vykoná predklon trupu so zachovanou driekovou lordózou. Ďalej sa podieľa na vonkajšej rotácií stehna, podporuje orgány v brušnej dutine a pomáha udržiavať optimálne nastavenie panvy a driekovej lordózy, čím stabilizuje a napriamuje driekovú chrbticu. Pri unilaterálnej kontrakcií vykonáva laterálnu flexiu a navyše hlboké mediálne vlákna PMj i GMax dynamicky centrujú hlavicu femuru do acetabula (Gibbons 2005). Na jeden sval celkom dosť funkcií, čo poviete? Ak je taký dôležitý, prečo sa ho báť, a len ho strečovať a radšej neposilňovať?

Aké sú funkcie svalu Gluteus Maximus?

GMax je najväčším svalom v tele , čo samo o sebe hovorí, že bude hrať veľmi dôležitú úlohu v našom pohybe. Hlavnou funkciou je samozrejme extenzia bedra, je tiež významným extrarotátorom a abduktorom bedra, kedy pôsobí proti valgozite kolien viz. článok (odkaz). Výskum ukázal, že hlboké kostrčové vlákna v spolupráci so PMj ťahajú femur posteriórne v jamke acetabula a tým pádom zabezpečujú centráciu bedrového kĺbu (Gibbons 2005). Jeho myofasciálne spojenie s kontralaterálnym Latissimus Dorsi a Thorakolumbálnou fasciou, ako časť zadného šikmého reťazca (posterior oblique chain) stabilizuje lumbálnu chrbticu a SI kĺb a prenáša torzné napätie medzi chrbticou a hornými a dolnými končatinami. Jeho ďalšie spojenie so zadnou časťou iliotibiálneho traktu vytvára z GMax kľúčový sval, ktorý stabilizuje a kontroluje pronáciu dolnej končatiny.

Ako sami vidíte, tieto 2 svaly plnia mnoho funkcií. Je nanajvýš dôležité, aby pracovali koordinovane a aby boli silné. V nasledujúcom texte popíšem vzťahy, aké sú medzi GMax a PMj, s dôrazom na PMj, kedy sa budem snažiť trošku odčierniť tohto chudáka. Treba ísť hlbšie do súvislostí, pretože je to veľmi dôležitý sval, tak by sme nemali zostať vždy len pri jeho uvoľňovaní a naťahovaní.

1. Vzťah: Antagonisti

Myslím, že tento vzťah je snáď každému známy a nemusím ho moc rozvádzať. Jeden inhibuje druhého a zase naopak. Väčšinou to vyhráva „darebák“ PMj, kedy sa nám stráca extenzia v bedre, ktorá je nevyhnutná k správnej biomechanike pohybu. Nie nadarmo prof. Janda zdôrazňoval, že potrebujeme v bedre aspoň 10 stupňovú hyperextenziu na optimálnu chôdzu. Naopak ak je inhibovaný práve PMj (áno aj to sa stáva), vyhladzuje sa drieková lordóza, stráca sa optimálna flexia v bedre a často to vyprovokuje i bolesti v krížoch. Napr. výskum z roku 1998 (Dangaria a Naesh) ukázal, že na strane hernie disku býva často inhibícia PMj, pravdepodobne z dôvodu bolesti. Barker, Shamley a Jackson (2000) si všimli podobnú unilaterálnu atrofiu na strane bolesti krížov. V takomto prípade môže strečing PMj daný stav ešte zhoršiť.

2. Vzťah: Sinergisti

Ako som už spomínal, Psoas Major a Gluteus Maximus sú považovaní za antagonistov, pretože jeden flektuje a druhý extenduje BK. Ich ďalšia funkcia, ktorú som už načrtol je ale synergická. Hlboké mediálne vlákna oboch svalov pomáhajú centrovať hlavicu femuru v acetabule, čím zabezpečujú optimálnu os rotácie počas pohybu v BK, teda stabilizujú bedrový kĺb (Gibbons, 2005). Jav kedy si agonista zoberie dovolenku a pomocné svaly (sinergisti) nahradia pohyb sa nazýva sinergistická dominancia. Tieto svaly sa neskôr preťažia, svojim ťahom decentrujú kĺb a môže vzniknúť bolesť. Pri inhibícií PMj preberajú funkciu hlavne Tensor Fasciae Latae, Rectus Femoris a z mojich skúseností tiež Quadratus Lumborum, ktorý býva často vo väčšom napätí na strane inhibície. U GMax to sú pozdĺžne vzpriamovače chrbta a samozrejme hamstringy. Tzn., ak nájdeme inhibíciu agonistu a potvrdíme si to hyperaktivitou sinergistov, našli sme dysfunkciu.

 

3. Vzťah: Kontralaterálni sinergisti

Posledný, podľa mňa veľmi dôležitý vzťah. Možno trošku upravený pojem, ale myslím si, že veľmi vystihuje to, čo chcem povedať. Treba otvoriť oči a pozrieť sa i na druhú stranu nášho tela a to ako navzájom spolupracujú tieto svaly. Ako som už spomínal, základ ľudského pohybu sú skrížené vzory kedy sa strieda flexia a extenzia končatín za účastí rotácie a z pohľadu dolnej končatine sa strieda nákročná a oporná funkcia. A presne v momente kedy pri extenzií bedra nastupuje GMax, nastupuje i Psoas vo svoje nákročnej funkcií. Ak nastane inhibícia niektorých z týchto agonistov, môže, ale i nemusí sa to preniesť na stranu druhú (každý z nás pohyb kompenzuje svojim spôsobom). Preto hovorím, že nemusí, pretože nie vždy, ak nájdem dysfunkciu extenzie bedra, zároveň musím nájsť dysfunkciu na kontralaterálnej strane v zmysle porušenej flexie. Niekedy áno, niekedy nie. Čo ak ale nájdeme problém na obi dvoch stranách? Ktorý riešiť skôr a ako?

To je veľmi zaujímavá otázka, ale hlavné je, že ak chceme vyriešiť nejakú dysfunkciu, skoro vždy by sme sa mali najskôr zamerať na jeden segment (miesto), nacvičiť lokálnu koaktiváciu a neskôr tú globálnu. Treba vždy zistiť kto alebo čo je tzv. The Biggest Driver, teda čo robí danému človeku najväčší problém, resp. bolesti. Ak sa aj rozhodneme teda riešiť najskôr jednu alebo druhú dysfunkciu izolovane, treba to neskôr spojiť do globálneho vzoru. V tomto prípade vybrať určité skrížené vzory, zachovať v nich neutrálne postavenie panvy i hrudníku a postupne pridávať progresie.

 

Záver

Možno by sa našlo i viacero vzťahov medzi týmito dvoma velikánmi, ale tieto tri sú pravdepodobne najdôležitejšie a obzvlášť posledný, tretí. Ak nastane inhibícia a decentrácia niektorého bedrového kĺbu (či už flexia alebo extenzia) ovplyvní to i panvu, tým pádom i kontralaterálný kĺb a samozrejme sa to bude reťaziť hore i dole. Preto často netreba zostať iba pri izolovanom drilovaní GMax alebo PMj, ale zapojiť tieto svaly do rôznych skrížených vzorov.

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre II.

Nadväzuje na prvú časť a rozvíja nadobudnuté poznatky z prvého kurzu. Učí podrobnejšie analyzovať skrátené a oslabené svaly.

Venuje sa detailnejšie problematike dýchania a testom hlbokého stabilizačného systému. Tie spolu s vyšetrením chrbtice, skrátených a oslabených svalov odhaľujú, či ide o problémy štrukturálneho alebo funkčného pôvodu. To umožňuje trénerovi vybrať vhodné tréningové prostriedky a pochopiť niektoré obmedzenia pohybu.

Vyšetrenie skrátených svalov pomocou svalového testu

Druhá časť sa zameriava na posudzovanie pohybových stereotypov: tlak, kľuk, príťah, rotácia trupu a drep.

Vyšetrenie skrátených svalov je doplnené o vyhľadávanie a základné princípy uvoľňovania trigger pointov.

 

Tematické celky druhého kurzu:

Dýchanie - diagnostika a nácvik

Diagnostika hlbokého stabilizačného systému

Vyšetrenie skrátených svalov

Vyhľadanie a odstraňovanie trigger pointov

Funkčný svalový test: brušné svaly, hlboké flexory krku

Vyšetrenia chrbtice

Posudzovanie pohybových stereotypov (drep, kľuk, ťahy, tlaky, rotácie, extenzia bedrového kĺbu, abdukcia bedrového a ramenného kĺbu,...)

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu.

Cena kurzu je 120 eur.

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. (Bratislava)

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

Diagnostika pohybového aparátu aplikuje základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva. Je nevyhnutné aby kvalifikovaný tréner rozumel základným princípom fyzioterapie, ktoré môže využívať vo svojej praxi. Vďaka tomu dokáže účinnejšie zabrániť preťaženiu a poškodeniu oporno - pohybového aparátu vplyvom jednostranného preťažovania. Tieto poznatky navyše umožnia absolventom kurzu lepšie pochopiť komplexné fungovanie organizmu a vzájomné vzťahy medzi susednými aj vzdialenými segmentami tela. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Prvá časť trojdielneho kurzu sa zameriava na osvojenie si základných vedomostí o oporno - pohybovej sústave a o samotnom pohybe človeka. Naučí vás pochopiť a úspešne pracovať s fyziológiou pohybu. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva pritom jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Získané vedomosti Vám umožnia vytvoriť si vlastnú diagnostickú batériu, ktorá Vám umožní v krátkom čase získať mnoho informácii o stave pohybovej sústavy. Vďaka tomu budete vedieť predchádzať častým zraneniam a odstraňovať bolesti, ktoré Vám bránia v tréningu.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika hlbokého predklonu

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Meranie dĺžky a obvodov najdôležitejších častí tela

Hodnotenie a korekcia dýchania

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, hamstring, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, výpad

Lektormi kurzu sú Mgr. Oliver Poór a Mgr. Peter Obžera.


Orientačný test skrátenia ohýbačov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly ale hlavne pre prax užitočný test. Zistíte prípadné skrátenie svalov a zároveň zistíte, aký rozsah pohybu je možný pre cviky ako výpady či split squat.

 

Oliver Poór, jeden z lektorov kurzu, Vám vysvetlí ako testovať skrátenie hamstringov a ukáže vám, čo môže skrátený hamstring spôsobiť.

 

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu. 

Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači týždeň pred termínom kurzu.

Základná cena kurzu je 120 eur, v prípade, že si rezervujete miesta dve, celková cena je 200 eur (zľava 40 eur).

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.

Prihlásiť sa

Zdroje k článku

  1. Osar E. Corrective Exercise Solutions to Common Hip and Shoulder Dysfunctions: Lotus Publishing 2012. ISBN 978 1 905367 26 9
  2. Stuart McGill: Low Back Disorders 2nd Edition 2007

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Neutrálna stabilita a pohyb mimo nej

Čo je neutrálna stabilita a prečo sa netreba báť ísť pri pohybe i mimo ňu?

Ako sa zrodila nová terapeutická vazelína

Prečo som sa rozhodol si vytvoriť vlastnú vazelínu? V čom bude iná, aké bude jej využitie a s kým spolupracujem na produkte?

Zranenia hamstringov

Článok o zraneniach hamstringov, O liečbe tohto zranenia ale aj o samotnej prevencii.

Grilované broskyne s čokoládovým krémom

Grilované broskyne s čokoládovým krémom, ako fit dezert bez cukru!

Diskusia k článku