Westernizácia a Aborigéni

Westernizácia národov je často asociovaná so vznikom ochorení. Otázka však znie: čo sa stane pokiaľ sa tieto národy navrátia k svojmu tradičnému spôsobu života?Vysoká prevalencia diabetu melitus je udávaná u Aborigénov. Aborigéni patria ku komunitám s najvyššou prevalenciou diabetes mellitus. Odea et al. (1990) testovali prevalenciu diabetu melitus v severnej časti teritória, ktoré Aborigéni obývajú. Testovaných bolo 122 jedincov. Testované boli hodnoty ako: glukóza, inzulín, cholesterol (HDL, trigliceridy). Hyperkalorický príjem je známym determinantom vzniku diabetu mellitus druhého typu. Priemerný denný príjem kalórii bol udávaný 3064 kcal/denne (9,5% proteíny, 59,3% sacharidy, 31,2% tuk). Konzumácia cukru sa podľa autorov pohybuje v neuveriteľných 196g denne, čo predstavuje 37,1% príjmu energie. Príjem ovocia a zeleniny je nízky. Priemerný príjem vlákniny sa pohyboval iba okolo 13g denne na osobu. Priemerný príjem tuku sa pohyboval okolo 106g. Hlavný zdroj tvorilo mäso a „junk“ food. A čo výskyt diabetu? Diabetes bol prítomný v 11,5% prípadoch a zhoršenie glukózovej tolerancie (bez diabetu mellitus) bolo prítomné v 7,4%. prípadoch. V tabuľke nižšie môžeme tiež vidieť zvýšené hodnoty inzulínu.


Diabetes mellitus so sebou prináša veľké množstvo ochorení ako napríklad kardiovaskulárne ochorenia alebo renálne ochorenia. Niektorí autori (Daniel 1999) poukazujú na to, že prevalencia diabetes mellitus sa môže u Aborigénov pohybovať okolo 15% až 25%. Jedným z hlavných faktorov vzniku diabetes mellitus druhého typu je nadváha a obezita. Zvýšená prevalencia sa tiež dáva do súvisu s tzv. westernizáciou. Westernizácia zahŕňa faktory ako zníženie pohybovej aktivity, konzumácia rafinovaných potravín, znížená nutričná denzita potravín a pod. Prevalenciu diabetes mellitus sa rozhodli otestovať aj Daniel et. al (1999). Testovali 882 Aborigénov počas ôsmich rokov. Autori došli k záveru, že počet nových prípadov sa pohybuje okolo 20,3/1000  na rok. Autori dávajú túto vysokú prevalenciu do súvisu s westernizáciou a poukázali na podobný jav u Pima indiánov, ale o nich až nabudúce.

O'Dea et al. (1982) testoval tri skupiny. Dve skupiny Aborigénov s úplne odlišným životným štýlom. Jedna bola charakterizovaná ako mestská (n=19) (nízka fyzická aktivita, vysoká spotreba alkoholu, „bielej“ múky, cukru) a druhá, ktorá bola charakterizovaná ako vidiecka (n=17) (priemerná pohybová aktivita, žiadny prístup k alkoholu, pestrá strava). Hlavné zdroje sacharidov vo vidieckej strave boli cukor, múka, ryža, sladké zemiaky, sýtenné nápoje. Tretiu porovnávaciu skupinu tvorili zástupcovia kaukazoidnej populácie z Melbourne. BMI index bol vo všetkých troch skupinách približne rovnaký. Glukóza na lačno bola nižšia vo vidieckej skupine Aborigénov ako v tej mestskej. Žiadny významný rozdiel nebol zaznamenaný po 30-tej a 60-tej minúte glukózového testu, avšak po dvoch hodinách sa glukóza v kaukazoidnej populácii vrátila do normy, ale v ostatných bola stále zvýšená. Do normy sa hladina glukózy dostala až po štyroch hodinách. Bazálny inzulín bol podobný vo všetkých troch skupinách. Inzulínová odpoveď bola u skupín Aborigénov rovnaká, ale signifikatne vyššia ako v Kaukazoidnej populácii. Hodnoty plazmového cholesterolu boli nižšie ako v ostatných skupinách. Koncentrácia triglyceridov vo VLDL a LDL bola vyššia v mestskej časti Aborigénov. Tabuľku s hodnotami glukózy a inzulínu si môžete pozrieť nižšie. Abnormality lipidového profilu, ako napríklad zvýšenie triglyceridov a redukcia HDL (high density lipoprotein) sú často asociované s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Hodnoty triglyceridov a HDL sú často inverzne asociované. Ďalším známym markerom je LDL cholesterol, pri ktorom je podstatné, zohľadňovať nie len kvantitu, ale aj kvalitu. Je známym faktom, že menšie častice LDL cholesterolu sú spojené s vyšším kardiovaskulárnym rizikom ako väčšie. Cieľom štúdie od O’Neal et al. (2008) bolo charakterizovať lipoproteínový profil u Aborigénov. Vzorku tvorilo 407 žien a 322 mužov Aborigénov a 207 žien a 186 obyvateľov Torres Strait Islanders. Diabetes mellitus bol prítomný v 14,8% prípadoch u Aborigénov a v 22,6% u obyvateľov Torres Strait Islanders. Autori štúdie objavili signifikatný rozdiel vo veľkosti LDL častíc medzi ľuďmi, ktorí mali diabetes, a ktorí nemali, avšak neobjavili rozdiel medzi etnickými skupinami. Aborigéni, obyvatelia Torres Strait Islander a nedomorodí obyvatelia s diagnostikovaným diabetom mellitus mali vyššie hodnoty triglyceridov a menšie častice LDL cholesterolu ako ich spolukrajania bez diabetu mellitus. U obyvateľov Torres Strait Islanders zároveň veľkosť LDL častíc korelovala s hodnotami triglyceridov, HDL cholesterolom a inzulínom na lačno. V závere autori uvádzajú, že domorodí Aborigéni majú dyslipidémiu, ktorá zahŕňa malé častice LDL cholesterolu a veľmi nízke hodnoty HDL cholesterolu. Bastian (1979) testoval 248 Aborigénov od West Kimberley región s cieľom zistiť prevalenciu koronárnych ochorení srdca a porovnal s populáciou od Busseltonu. Podľa Bastiana 30% Aborigénov má krvnú skupinu A a 70% má krvnú skupinu 0. Bastian použil dotazníkový prieskum na zistenie kardiovaskulárnych ochorení. Je potrebné myslieť na to, že sa jednalo o rok 1979. Zo 248 testovaných subjektov bolo nájdených osem, ktorí mali chlopňové chyby. Jeden muž mal Wolff-Parkinson-White syndróm. Pre zistenie koronárnych ochorení Bastian testoval 243 probandov. Prevalencia ochorení srdca sa zvyšovala s vekom a ženy mali vyššiu prevalenciu (15,3%) ako muži (11,8%). Hypertenziu malo prítomnú 40% mužov a 34% žien.Narastajúca prevalencia diabetes mellitus predstavuje u Aborigénov veľký problém. Možno jednu z najvýpovednejších štúdii všetkých dôb si pripravil Kerin  O'Dea (1984). Westernizácia národov je často asociovaná so vznikom ochorení ako diabetes mellitus. Otázka však znie: čo sa stane pokiaľ sa tieto národy navrátia k svojmu tradičnému spôsobu života? Kerin O'Dea testoval 10 diabetikov a 4 nediabetikov. Priemerný body mass index sa pohyboval 27,2 ±1,1 kg/m. Z 10-tich diabetikov iba jeden bol liečený hypoglykemickou liečbou. Päť jedincov s diabetom bolo stredne ťažkými až ťažkými pijanmi. Traja zo štyroch nediabetických jedincov boli ťažký pijani. Štúdia trvala 7 týždňov. Počas 10 dní cesty z Derby do pobrežných oblasti výživa zahŕňala lokálnu potravu ako napr. hovädzinu, klokanie mäso, čistú vodu, korytnačky, zeleninu, med. Hovädzie mäso tvorilo počas prvých dní takmer 75% energie. Priemerný kalorický príjem autori udávajú bielkoviny 50%, tuky 40% a sacharidy 10% počas týchto dní. Počas dvoch týždňov v pobrežných oblastiach hlavný zdroj potravy tvorili morské plody s doplnením o vtáky a klokany. Kalorický príjem sa počas týchto dni pohyboval okolo: bielkoviny 80%, tuky 20% a sacharidy <5%. Vo vnútrozemí pri rieke bola výživa oveľa rôznorodejšia, a to: klokany, čistá voda, mäkkýše, korytnačky, krokodíly, vtáky, sladké zemiaky, figy, med. Kalorický príjem bol v tomto období: bielkoviny 54%, tuky 13% a 33% sacharidy. Vo všetkých častiach bol podľa autorov príjem výrazne hypokalorický. Hlavnú časť výživy počas ich normálneho života tvorila múka, cukor, ryža, sýtenné nápoje, alkohol (pivo, víno), práškové mlieko, lacné tučné mäso, zemiaky, cibuľa. Priemerný kalorický príjem sa pohyboval okolo: sacharidy 50%, tuky 40% a bielkoviny 10%. Takýto pomer makronutrientov môže byť typickým príkladom pizza efektu (Piják). Aký výsledok priniesol pre Aborigénov návrat ku svojmu „prirodzenému“ spôsobu života? Váhu znížili všetci účastníci štúdie. Priemerná strata hmotnosti sa pohybovala okolo 8,0 ± 0,9 kg. Hladiny krvnej glukózy sa u Aborigénov s diabetom znížila z 11,6 ± 1,2 mmol/L na 6,6 ± 0,5 mmol/L. Glukózová tolerancia sa tiež zlepšila u nediabetických jedincov. Hladiny inzulínu na lačno sa tiež zlepšili u diabetických pacientov z 23 ± 3 mU/L na 12 ± 1. Všetci diabetici mali pred štúdiou extrémne hodnoty trigliceridov. Aj v tomto markery nastali výrazne zlepšenie pričom najvýraznejšia bola vo frakcii VLDL. Zlepšenie lipidového profilu si môžete tiež pozrieť v tabuľke nižšie. 


 

Podobnú štúdiu si pripravili O'Dea a Spargo v roku 1982. Testovali hodnoty plazmovej glukózy a inzulínu po aplikácii 75g glukózy u 12tich mladých Aborigénov pri diéte založenej na morských plodoch pred a po dvoch týždňoch. Podľa autorov bola diéta nízka v obsahu tuku, extrémne nízka v obsahu sacharidov a vysoká v obsahu proteínov. Autori tiež vyjadrili názor, že takýto druh diéty by mohol byť reprezentatívny z pohľadu evolúcie Aborigénov. Probandi v skupine neboli diabetici. Priemerné BMI bolo 23,6.  Vzorku tvorilo 10 žien a 2 muži. Základ výživy, ktorou sa daný jedinci stravovali v svojich prirodzených podmienkach bola biela múka, cukor, biela ryža, sladené nápoje, alkohol (pivo, víno), práškové mlieko, lacné tučné mäso. Základ výživy, na ktorú Aborigéni prešli tvorili hlavne morské plody, a to ryby (treska, sumec, modrý losos) doplnené o mäkkýše (ustrice, slimáky). Každé dva až tri dni boli konzumované bobule, ktoré mali byť zároveň prevenciou proti zápche. Autori udávali priemerný príjem makroživín ako bielkoviny 70-75%, tuky 20-25%, sacharidy< 5%. K akým výsledkom viedol daný typ stravovania? Za dva týždne došlo k redukcii hmotnosti vo variabilite od 0 do 4 kg. Hodnoty plazmového cholesterolu neboli signifikatne ovplyvnené, avšak hodnoty plazmových triglyceridov signifikatne klesli. Podľa autorov došlo tiež k malému ale signifikatnému zlepšeniu glukózovej tolerancie. (pozn. rozobrať zlepšenie glukózovej tolerancie pri nízkosacharidových diétach si vyžaduje samostatný článok). Podľa autorov štúdie nebolo asociácia medzi stratou hmotnosti a hodnotami glukózovej tolerancie. Podobne ako nebola nájdená ani asociácia medzi odpoveďou inzulínu a stratou hmotnosti. Avšak netreba zabúdať na fakty ako to, že štúdia trvala len dva týždne a vzorku tvorili nediabetici. Podľa autorov štúdie bol úbytok hmotnosti tiež asociovaný so stratou glykogénu, stratou soli a vody. O'Dea v spolupráci so Sinclairom ďalej testovali zmeny plazmovej koncentrácie mastných kyselín pred a po dvojtýždňovej zmene stravovania. Podľa O'Dea a Sinclaira bol pokles triglyceridov asociovaný najmä kombináciou diéty založenej na vysokom príijme omega-3 mastných kyselín a nízkom príjme sacharidov v kombinácii s vysadením alkoholu. Hodnota kyseliny linolovej v plazme bola pred začiatkom štúdie 14,9%. Autori túto hodnotu dávajú do súvisu práve s urbanizáciou Aborigénov. Najvýznamnejšia zmena nastala v hodnotách kyseliny arachidonovej po dvoch týždňoch morskej diéty. Samozrejme, nastali aj iné zmeny, ako už spomínaný pokles triglyceridov, zníženie kyseliny linolovej, zvýšenie kyseliny eikosapentaenovej, kyseliny docosapentaenovej a docosahexaenovej, ktorých zvýšenie je tiež konzistentné s národmi ako Eskimáci.  

 

 

Zaujímavý pohľad pripravili Daniel et al. (1999), ktorí sa snažili zistiť či glykovaný hemoglobín môže byť markerom určitej formy psychogénneho stresu z opustenia svojich prirodzených podmienok. Populácie, ktoré do štúdie zaradili boli Aborigéni (n=116), obyvatelia Torres Strait Islander (n=156), domorodí Kanaďania (n=155), grécky migranti v Austrálii (n=117) a Kaukazský Austrálčania (n= 67). Podrobnejšie zloženie si môžeme pozrieť v tabuľke nižšie. Merania zahŕňali: glykovaný hemoglobín, koncetráciu glukózy na lačno a po dvoch hodinách, BMI. A ku akým výsledkom autori dospeli? Koncentrácia glykovaného hemoglobínu bola u nedomorodých kmeňov vyššia ako u domorodých. Autori dospeli k záveru, že sociálne zmeny, zlá kontrola a životné podmienky asociované s westernizáciou môžu sami o sebe predstavovať stresujúci faktor. Samozrejme, je nutné spomenúť, že nielen prílišná westernizácia krajín, môže predstavovať problém, ale aj prílišná easternizácia domorodých kmeňov. Samozrejme, okrem zlej výživy a nízkej aktivity je tiež možné spomenúť ďalšie faktory, ktoré sú asociované so vznikom metabolického syndrómu a s ním asociovaných komorbidít. Jedným z týchto faktorov môže byť napríklad aj deficit vitamínu D. Serologické hodnoty tohto vitamínu preveroval kolektív okolo Maple-Brown (2014). 592 Aborigénov, a tiež obyvateľov Torres Strait Islander bolo testovaných pre hladiny vitamínu D. Priemerné sérové hodnoty vitamínu D boli 60 (45–77) nmol/L. 31% malo hodnoty 25(OH)D <50 nmol/L.  Podľa autorov boli nízke hodnoty 25(OH)D asociované s vyšším kardiovaskulárnym rizikom a boli nezávisle spojené so vznikom diabetu. 

Známou metodikou pri určovaní zdravia populácie už od čias Westona Price je zdravie chrupu. Odlišným spôsobom sa na to pozrela štúdia od Kapellasa et al (2014). Observačne nerandomizované štúdie často potvrdzujú asociáciu medzi periodontálnymi ochoreniami a aterosklerotickými ochoreniami. Podobné práce môžeme nájsť aj na Slovensku (Straka M, Kazar J, Pijak MR, Gasparovic J, Wsolova L, Mongiellova V. 2001). Kardiovaskulárne a periodontálne ochorenia sú často prítomné práve u Aborigénov. Autori od Kapellasa vyjadrili názor, že nechirurgická periodontálna terapia bude viesť k zlepšeniu arteriálnych funkcii a štruktúry artérii. Štúdia zahŕňala 273 Aborigénov s periodontitídou. Probandi dostali antiperiodontálnu terapiu a následne boli po 12-tich mesiacoch vyhodnotené zmeny. Zúženie intima media výrazne pokleslo po 12-tich mesiacoch v intervenčnej skupine, ale nie v kontrolnej skupine. Autori v závere uvádzajú, že periodontálna terapia viedla k redukcii subklinického arteriálneho zúženia, ale nie k ovplyvneniu funkcie u Austrálskych Aborigénov, a tiež uvádzajú, že je silná asociácia medzi aterosklerózou a periodontálnymi ochoreniami.  

viac o problematikách: 
TSIMANE https://www.zdravoafit.sk/clanok/tsimane-a-nizky-vyskyt-aterosklerozy
KITAVA https://www.zdravoafit.sk/clanok/kitava-a-nizka-prevalencia-ochoreni-asociovanych-s-metabolickym-syndromom
HADZA https://www.zdravoafit.sk/clanok/lovci-a-zberaci-hadza-z-tanzanie

Nezabudnúť návštiviť konferenciu kde bude o výžive toho veľa
https://www.zdravoafit.sk/seminar-a-kurz/nove-trendy-v-optimalizacii-sportovej-vykonnosti 

použité zdroje:
Paul Bastian * Coronary Heart Disease in Tribal Aborigines-The West Kimberley Survey Aust. N.Z. J. Med. (1979). 9, pp. 284-292

M Daniel,  K G Rowley,  R McDermott,  A Mylvaganam and  K O'Dea Diabetes incidence in an Australian aboriginal population. An 8-year follow-up study. Diabetes Care 1999 Dec; 22(12): 1993-1998.

Daniel M et al.  Glycated hemoglobin as an indicator of social environmental stress among indigenous versus westernized populations. Prev Med 1999 Nov;29(5):405-13.

David S. Celermajer, Gary D. Slade, Michael R. Skilton Effect of Periodontal Therapy on Arterial Structure and Function Among Aboriginal Australians: A Randomized, Controlled Trial Hypertension. published online June 23, 2014;

O Dea et al. Diabetes, hyperinsulinemia, and hyperlipidemia in small aboriginal community in northern Australia. Diabetes Care.1990 Aug;13(8):830-5.

O'Dea K. Marked improvement in carbohydrate and lipid metabolism in diabetic Australian aborigines after temporary reversion to traditional lifestyle.  Diabetes 1984 Jun;33(6):596-603.

O'Dea KSpargo RM. Metabolic adaptation to a low carbohydrate-high protein ('traditional') diet in Australian Aborigines.  Diabetológia 1982 Dec;23(6):494-8.

O'Dea KSinclair AJ. Increased proportion of arachidonic acid in plasma lipids after 2 weeks on a diet of tropical seafood. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6814230


O Neal et al. . Australian Aboriginal people and Torres Strait Islanders have an atherogenic lipid profile that is characterised by low HDL-cholesterol level and small LDL particles. Atherosclerosis 2008 Dec;201(2):368-77. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2008.03.022. Epub 2008 Apr 6.

 

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku