Zlepšuje užívanie erytropoetínu výkon?

Prvý zo série článkov o dopingu. Dnes sa pozrieme na problematiku ohľadom erytropoetínu a výkonu.


Použitie liekov, ktoré majú potenciál zvýšiť výkon je jedným z hlavných problémov v súťažnom vrcholovom športe. V roku 2017 sa zoznam zakázaných liekov pohybuje nad 300. Potenciálnym problémom tohto zoznamu je to, že nemusí existovať dostatočné množstvo dôkazov o tom, že daná látka na zozname zakázaných látok skutočne zlepšuje výkonnosť. Množstvo látok je zakázaných na základe vlastných skúsenosti alebo informácii o potenciálnom zneužívaní, resp. s predpokladom pleiotropného účinku daného liečiva.

Častou zneužívanou látkou v športe je rekombinantný ľudský erytropoetín (rHuEPO), ktorého používanie sa údajne rozšírilo v roku 1980. RHuEPO zvyšuje erytropoézu, čím dochádza k zvyšovaniu hemoglobínu v krvi, a to vyvoláva predpoklad, že užívanie erytropoetínu by viedlo k zvýšeniu dodávky kyslíka do svalov, a tým k zlepšeniu športového výkonu. Samozrejme, možné sú aj iné mechanizmy, ako napríklad ovplyvnenie 2,3-bisphosphoglycerátu alebo transportéra monocarboxylate. Niektorí autori poukazujú aj na ďalší pleiotropný efekt erytropoetínu, iní poukazujú na to, že maximálna spotreba kyslíka nemusí byť obmedzujúcim faktorom pre výkon. Dôkaz o benefite pochádza často z nekontrolovaných štúdii s vysokým rizikom biasu, kde sa sledujú markery ako maximálny výkon. Podľa Heubergera je testovanie submaximálnych hodnôt objektívnejším markerom ako sledovanie maximálnych hodnôt, ktoré nemusia byť objektívne skrz dlhšie trvanie preteku, ako napríklad pri cyklistike. Dôkaz o tom, že zvýšenie hemoglobínu nad normálne hodnoty vedie k zlepšeniu výkonu je tiež z vedeckého pohľadu nejasný (Heuberger). Samostatnú problematiku tvorí tréning vo vysokohorskom prostredí, ale o tom až inokedy.

Časté sú anekdotálne príbehy o výkonnostnom benefite erytropoetínu, avšak vedecký dôkaz o benefite erytropoetínu nie je na vysokej úrovni (Heuberger). Randomizované dvojito-zaslepené štúdie sú považované za zlatý štandard pri určovaní kauzality daných javov. Rozporuplné informácie viedli Heuberger et al. (2017) k vytvoreniu randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie s využitím rekombinantného ľudského erytropoetínu pri ovplyvnení výkonu maximálnej a submaximálnej záťaže a simulovaného preteku. Vzorku tvorilo 48 amatérskych cyklistov. 24 dostávalo rHuEPO a 24 dostávalo placebo. Ako placebo bol zvolený fyziologický roztok. Probandi žili v nadmorskej výške na úrovni mora a netrávili veľa času vo vysokohorskom prostredí, čo by eventuálne mohlo ovplyvniť výsledky štúdie.
Medzi kritéria vstupu do štúdie patrili: normálne hodnoty elektrokardiogramu, hodnoty hemoglobínu medzi 8·0 mmol/L a 9·8 mmol/L. Hematokrit nižší ako 48%. Probandi boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna dostavala placebo a druhá rHuEPO.  Erytropoetín bol podávaný pomocou subkutannej injekcie epoetin β Počas ôsmich týždňov. Dávka erytropoetínu sa pohybovala od 2000IU do 10 000IU. Probandi boli upozornení, aby si počas štúdie udržali svoj vlastný tréningový plán.

Testovanie výkonu bolo pomocou ergometra. Ako už bolo spomenuté, použil sa test pre maximálny výkon a pre submaximálny výkon a simulovaný pretek. Obidva testy začali tým, že probandi minútu oddychovali a nasledovala dvojminútová rozcvička so záťažou 75W. V maximálnom teste nasledovalo zvýšenie na 175W a každých päť minúť o 25W. Pri submaximálnom teste bola záťaž nastavená na 80% výkonu ako pri maximálnom. Test trval 45 minút. Priemerná dávka rHuEPO bola počas štúdie 48 000 IU. Táto dávka viedla v priemere k 12% zvýšeniu hemoglobínu a k 16% zvýšeniu hematokritu do 50%, zatiaľ čo hodnoty v placebovej skupine zostali v priemere stabilné. Maximálny výkon (W) bol priemerne vyšší v skupine, ktorá užívala rHuEPO (351,55) ako v skupine užívajúcej placebo (341·23 ). Analýza submaximálneho testu ukázala, že nebol signifikatný rozdiel medzi rHuEPO (283·18 W) a placebom (277·28 W). Rozdiel vo výkone v simulovanom preteku tiež nebol signifikatný v skupine, ktorá dostávala rHuEPO. Ekonómia bicyklovania, srdcová frekvencia, hodnoty laktátu v 10, 30 a 45 minúte boli podobné v obidvoch skupinách. Nárast hemoglobínu si môžeme pozrieť na tabuľke nižšie.  

Simulovaný pretek bol uskutočnený vo Francúzskom Mont Ventoux s nadmorskou výškou 1610 s priemerným stúpaním 7,5%. Pretek mal dĺžku 110km. Tohto preteku sa zúčastnilo 44 účastníkov. 4 nedokončili pretek kvôli vyčerpaniu, dvaja boli z placebovej skupiny a dvaja zo skupiny, ktorá dostávala erytropoetín. Priemerný čas cyklistov nejavil rozdiel medzi skupinou, ktorá dostavala erytropoetín, a ktorá placebo. Zaujímavým údajom je aj to, že hodnoty hemoglobínu a hematokritu neboli asociované s výsledným časom v Mont Ventoux. Veľmi výpovednú otázku pre účastníkov si pripravili samotní autori štúdie. Pýtali sa na to, či podľa nich dostávali placebo alebo erytropoetín. 57% účastníkov dokázalo správne identifikovať terapiu, ktorú dostavali. Z probandov, ktorí užívali erytropoetín iba 9 identifikovali, že ho užívali.

Bezpečnosť erytropoetínu bolo sledovaná pri markeroch ako krvný tlak alebo srdcová frekvencia, ktoré boli podobné v skupine, ktorá dostávala placebo, a ktorá dostávala rekombinantný erytropoetín. Taktiež štúdia zahŕňala aj meranie koagulácie a funkcie endotelu. Skupina, ktorá užívala rHuEPO zaznamenala zvýšenie E-selektínu o 8·6% a P-selektínu o 7·8%. Tieto markery môžu znamenať potenciálne zvýšenie rizika trombózy. Tiež je potrebné poukázať na výskyt ďalších symptómov, a to únava, sezónne alergie, nasofaryngitída, artalgia, bolesť hlavy. Prítomnosť týchto symptómov bola vyššia v skupine cyklistov, ktorí dostávali EPO. Výražky a myalgie boli naopak menej frekventované v skupine, ktorá dostávala rekombinantný erytropoetín. Ďalším zaujímavým faktom je, že cyklisti, ktorí užívali erytropoetín nemali bolesť v extrémnych vytrvalostných podmienkach tak ako športovci, ktorí dostávali placebo, čo môže poukazovať na potenciálny pleiotropný efekt, avšak je náročne určiť pri daných symptomatologických prejavoch, že sa jedná o kauzálnu príčinnú v obidvoch prípadoch a nie o epifenomén.

Súčasná štúdia poukázala na to, že rHuEPO u dobre trénovaných cyklistov zlepšoval výkon pri maximálnom teste, avšak nezlepšoval výkon pri submaximálnom teste, a tiež nezlepšoval výkon pri reálnom preteku. Podľa autorov štúdie výsledky laboratórneho merania výkonu sa ešte nemusia pretaviť do reálneho preteku. Autori tiež vyjadrili názor, že propagovanie vynikajúceho efektu erytropoetínu pri zlepšovaní výkonu v jednotlivých športoch nemôže byť odôvodnené a tiež, že výsledky tejto štúdie by mali byť stimulom pre zníženie používania (samozrejme, až úplne vynechanie) rekombinátneho erytropoetínu ako dopingu pri športe. Autori tiež poukázali na veľmi dôležitý fakt a to, že je podstatné overovať dané problematiky pomocou súčasného modelu evidence based. 

viac v piatok na konferencii. 
https://www.zdravoafit.sk/seminar-a-kurz/nove-trendy-v-optimalizacii-sportovej-vykonnosti


Použité zdroje:
Effects of erythropoietin on cycling performance of well trained cyclists: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial 2007,
Jules A A C Heuberger, Joris I Rotmans, Pim Gal, Frederik E Stuurman, Juliëtte van ‘t Westende, Titiaan E Post, Johannes M A Daniels, Matthijs Moerland, Peter L J van Veldhoven, Marieke L de Kam, Herman Ram, Olivier de Hon, Jelle J Posthuma, Jacobus Burggraaf, Adam F Cohen  http://dx.doi.org/10.1016/ S2352-3026(17)30105-9

Páčil sa Vám tento článok? Dajte mu Like!

Prečítajte si niektorý z našich najnovších článkov

Výživa a prevencia 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu venovanú výžive a prevencii, ktorú spoluorganizujeme so Slovenskou asociáciou pre výživu a prevenciu. 

Je bolesť pri cvičení a športe práca pre trénera alebo fyzioterapeuta?

Je vaše telo dostatočne pripravené na cvičenie a šport? Mnohokrát nie a to môže viesť ku vzniku bolestí. Pomôže Vám s nimi tréner alebo fyzioterapeut?

Hľadáme nového člena tímu - FYZIOTERAPEUTA

Pracujete ako fyzioterapeut a milujete svoju prácu? Chcete byť súčasťou skvelého tímu v peknom a novom zariadení?

MUDr Jiři Dostal- Laktát a jeho úloha v športovom tréningu

Aktuálne informácie o úlohe laktátu v športovom tréningu od MUDr. Dostála

Diskusia k článku